ကလိုင္မိုင္ဒီယား ဆိုတာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

ကလိုင္မိုင္ဒီယား (Chlamydia) ဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား ထရာခိုမက္တစ္ (Chlamydia trachomatis) လို႔ေခၚတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတဲ့ လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆရာမွ ကူးစက္တတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါ (STI) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


ကြ်ႏ္ုပ္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ဘယ္လိုကူးစက္ခံရပါသလဲ။


ကလိုင္မိုင္ဒီယားေရာဂါရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအို ဒါမွမဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္ သင္ လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ တကယ္လို႔ သင္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို မသံုးရင္ သင့္အေနနဲ႕ ကလိုင္မိုင္ဒီယားေရာဂါ ရႏုိင္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသံုးေရအိမ္သာေတြ၊ အမ်ားျပည္သူသံုးေရကူးကန္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူေတြနဲ႔ ပံုမွန္ထိေတြ႕ရံုနဲ႔ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို မရႏုိင္ပါဘူး။

ကလုိင္မိုင္ဒီယားဟာ ကိုယ္ခႏၶာကို ဘာလုပ္ပါသလဲ။


ေယာက္်ားေတြ အတြက္
•  ေယာက္်ားေတြဟာ ဆီးျပြန္ေခ်ာင္း (လိင္တံအတြင္း)၊ စအို၊ ဒါမွမဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ရပါတယ္။
• ကလိုင္မိုင္ဒီယားဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ေဝွးေစ့ေတြကို နာက်င္ေစၿပီး ေရာင္ေစပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သုတ္ရည္သယ္ေဆာင္တဲ့ ျပြန္ေခ်ာင္းကို ကူးစက္ႏုိင္ပါတယ္။
မိန္းမေတြ အတြက္
• မိန္းမေတြဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို သားအိမ္ေခါင္း၊ စအို ဒါမွမဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းေတြမွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ မကုသရင္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ကေလး မရႏုိင္ေအာင္ တားဆီးႏုိင္ပါတယ္။
• ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိတဲ့မိန္းမေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ကေလးေမြးဖြားစဥ္ ကေလးဆီ ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြမွာ အဆုတ္ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္စိ ကူးစက္မႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိရင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘယ္လိုသိရမွာလဲ။


လူအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိေၾကာင္း မသိၾကပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြမွာ သေကၤတတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခု မရွိလို႔ပါဘဲ။
သင့္မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား ရွိမရွိ သင့္ ဆီးကို ျမန္ျမန္ႏွင့္လြယ္လြယ္ စစ္ေဆးေပးရံုနဲ႕ သိပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔လည္း သင္ကိုယ္တိုင္ ကလိုင္မိုင္ဒီယား စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေယာက္်ားေတြ အတြက္

ေယာက္်ားေတြအတြက္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရဲ႕ သေကၤတေတြႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ-
• လိင္တံ အေပါက္ဝမွာ နီရဲတာ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္တာ
• ဆီးသြားတဲ့အခါမွာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ပူစပ္တာ
• လိင္တံကေန အရည္ၾကည္ထြက္က်တာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းမေတြ အတြက္

မိန္းမေတြရဲ႕ သေကၤတေတြႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ-
• မူမမွန္တဲ့ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ အရည္ထြက္က်တာ
• မူမမွန္တဲ့ ေသြးထြက္ယိုစီးက်တာ (လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆံၿပီးေနာက္)
• တင္ပါးဆံု နာက်င္တာ- လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆံေနစဥ္အေတာအတြင္း အပါအဝင္ျဖစ္္ပါတယ္
• ဆီးသြားတဲ့အခါမွာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ပူစပ္တာေတြျဖစ္ပါတယ္

တကယ္လို႔ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိရင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။


သင့္ဆရာဝန္ဆီက ေဆးကို ရယူပါ။
သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြကို သင့္မွာ ကလုိင္မိုင္ဒီယားရွိေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး သူတို႔ကို စစ္ေဆးခိုင္းပါ။ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူမွာလည္း ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိေနႏုိင္ၿပီး သင့္ကို ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အျခားသူေတြကိုလည္း ကလုိင္မိုင္ဒီယား ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား စစ္ေဆးမႈကို လုပ္မွာမဟုတ္ရင္ သူတို႔အတြက္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားေဆး အပိုေပးဖို႔အတြက္ သင့္ ဆရာဝန္ကို ေျပာပါ။
သံုးလၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာ သင္ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူ မည္သူမဆိုဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား စစ္ေဆးမႈကို ေနာက္တစ္ခါ လုပ္သင့္ပါတယ္။

ကလုိင္မိုင္ဒီယားကို ကုသႏုိင္ပါသလား ဒါမွဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါသလား။


ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ေဆးျပားတစ္လံုးတည္းနဲ႔ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ေနာက္က်ၿပီးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ ပိုမိုၾကာသြားပါလိမ့္မယ္။
ကလုိင္မိုင္ဒီယား ေဆးကို ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ခန္႔ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။
သင္ဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ယခင္က ရခဲ့ၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ ထပ္တစ္ခါ ရႏုိင္ပါတယ္။

ကလိုင္မိုင္ဒီယား မကူးစက္ခံရေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လို ကာကြယ္ႏုိင္ပါသလဲ။


• သင္ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူကို စစ္ေဆးထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ေယာက္ထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူမွာ တစ္ျခားသူႏွင့္လိင္စပ္ယွက္ရင္ ပံုမွန္စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ မ်ားမ်ားရွိေလ ကလိုင္မိုင္ဒီယား ရရွိမဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။
• ကုသထားပါ- သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ စစ္ေဆးထားဖို႔ႏွင့္ ကုသထားဖို႔ကိုလည္း ေျပာပါ သုိ႔မွသာ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ကူးစက္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
• မိန္းမအဂၤါဇာတ္ျဖင့္၊ စအိုျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္စဥ္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကိုသံုးပါ။
• လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္ေတြကို သင္ႏွင့္လိင္မစပ္ယွက္မီ ကြန္ဒံုးအစြပ္ေတြကို သံုးဖို႕ေျပာပါ။

တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ကလိုင္မိုင္ဒီယား မကူးစက္ေစဖို႔ ေသခ်ာေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။


• ကြန္ဒံုးအစြပ္ေတြ ကိုသင္ လိင္စပ္ယွက္တဲ့အခါတိုင္း သံုးပါ၊ အထူးသျဖင့္ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္ရွိသည့္အခါျဖစ္ပါတယ္။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူတစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားလူေတြနဲ႕ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ ယခင္က ရွိခဲ့တဲ့တိုင္ေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ထပ္တစ္ခါ ရႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္ေနရာမွာ အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ရႏုိင္ပါသလဲ။


သင္ အကူအညီရႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ-
• ဆရာဝန္
• လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း
• အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
• ကေလးရေအာင္ စီမံေရးဌာန မိသားစု သားသမီး အေရးစီမံစင္တာ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား