ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ((STI) ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਟਰੈਕੋਮਾਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ (Chlamydia trachomatis) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।


ਮੈਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ
• ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ (ਮਰਦ ਦਾ ਲਿੰਗ), ਗੁਦੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਪਤਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰਜ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਦੇ ਜਾਂ ਗਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ?


ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਰਦਾਂ ਲਈ

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ:

 • ਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
 • ਲਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ:

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੌ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲਣੀ
 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ)
 • ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਜੀ ਹਾਂ। ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


 • ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ: ਆਪਣੇ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੋ।
 • ਲਿੰਗੀ. ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਔਰਲ (ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ) ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੂਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂ?


 • ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ
 • ਕਿਸੇ ਲਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਲਿਨਿੱਕ ਕੋਲੋਂ
 • ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ
 • ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ