ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါဆိုတာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ (Syphilis) ဟာ ထရီပိုနီမာ ပလီဒမ္ (Treponema pallidum) လို႔ေခၚတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ လိင္စပ္ယွက္ရာမွျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေယာက္်ားေတြႏွင့္ မိန္းမေတြဟာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို ရႏိုင္ပါတယ္။


ကြ်ႏ္ုပ္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို ဘယ္လိုရပါသလဲ။


သင္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏိုင္တဲ့နည္းေတြဟာ-
• တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆစ္ဖလစ္ အနာ ဒါမွမဟုတ္ အဖု တို႔နဲ႕ထိေတြ႕ျခင္း ဒီအနာ ဒါမွမဟုတ္ အဖုကို ျမင္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္ တို႔ကို ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့တိုင္ေအာင္ အနာ ဒါမွမဟုတ္ အဖုတို႔နဲ႔ ထိေတြ႔ျခင္းကေန ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
• ကြန္ဒံုးအစြပ္မပါဘဲ ပါးစပ္ျဖင့္၊ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ စအိုျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္ျခင္း
• ေရာဂါရွိတဲ့ေသြးကို ထိေတြ႕ျခင္း
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကေလးကို ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္

ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလးငယ္မ်ား (ေမြးရာပါ ဆစ္ဖလစ္)


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ေသြးကတစ္ဆင့္ ကေလးကို ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကေလးငယ္မွာ အေသေမြးလာႏုိင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာ ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီးေမြးလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါကို ေမြးရာပါ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါလို႔ေခၚပါတယ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ရွားရွားပါးပါးပါဘဲ။
ကေလးငယ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိဘဲ ေမြးလာတတ္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ေတြ အလြန္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္မွာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ရွိမရွိ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုသိရမွာလဲ။


မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိၾကပါဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ ရွိတဲ့လူေတြဟာ က်န္းမာၿပီး ေနထိုင္ေကာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးစစ္ေဆးမႈတစ္ခုတည္းကသာ သင့္မွာ ဆစ္ဖလစ္ ရွိမရွိ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ ပထမ 12 ပတ္မွာ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာဝန္ဆီ ပထမအႀကိမ္သြားေရာက္စဥ္မွာ ဆစ္ဖလစ္စစ္ေဆးမႈကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကိုယ္ဝန္ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ ဆစ္ဖလစ္ ျပန္စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါရွိရင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘာလုပ္ရမလဲ။


• သင္ ဆစ္ဖလစ္အတြက္ ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ကြန္ဒံုးအစြပ္နဲ႔ပင္လွ်င္ လိင္စပ္ယွက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းပါ။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ ဆစ္ဖလစ္ရွိရင္ သင့္ရဲ႕ လိင္စပ္ယွက္သူ ဒါမွမဟုတ္ လိင္စပ္ယွက္သူေတြကို ေျပာျပပါ သို႔မွသာ သူတို႔ေတြ စစ္ေဆးမႈခံယူႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ဆရာဝန္အေနနဲ႕ သင့္မွာဆစ္ဖလစ္ရွိေၾကာင္း ဘယ္သူ႔ကိုေျပာရမလဲဆိုတာ ကူညီဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီသူေတြကိုေျပာဖို႔ သင့္ကိုကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို ကုသေပးႏုိင္ပါသလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါသလား။


• ဟုတ္ပါတယ္၊ ဆစ္ဖလစ္ကို ထိုးေဆးေတြနဲ႕ ကုသေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ကုသမႈ အတိုင္းအတာမွာ ဆစ္ဖလစ္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အဆင့္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သင္ ဆရာဝန္ရက္ခ်ိန္းတုိင္းကိုသြားဖို႔ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
• သင္ ဆစ္ဖလစ္ကို ကုသမႈၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္မွာ ေပ်ာက္ကင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ သင္ ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခု လုပ္ရမယ္။
• အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္အစဦးပိုင္းမွာ ကေလးဆီ ဆစ္ဖလစ္ မကူးေစဖို႔အတြက္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ပါတယ္။
• သင္ဟာ ယခင္က ဆစ္ဖလစ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ သင့္အေနနဲ႕ ဆစ္ဖလစ္ကို ေနာက္ထပ္တဖန္ ကူးစက္ခံရႏုိင္ပါေသးတယ္။

ဆစ္ဖလစ္ မကူးစက္ခံရေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကိုယ္ကိုကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လို


အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။
• သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူကို ဆစ္ဖလစ္အတြက္ စစ္ေဆးထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားလူေတြနဲ႕ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ဆစ္ဖလစ္အတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ မ်ားမ်ားရွိေလ၊ ဆစ္ဖလစ္ရဖို႔ အႏၱရာယ္ မ်ားေလျဖစ္ပါတယ္။
• သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ စစ္ေဆးထားပါ သို႔မွသာ သင္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဆက္လက္ၿပီးကူးစက္ေပးေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ကူးစက္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
• တကယ္လို႔ သင္ဟာ အျခားသူေတြနဲ႕လည္း လိင္စပ္ယွက္ရင္ သင္ လိင္စပ္ယွက္ေနက်သူနဲ႔ပင္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအိုႏွင့္ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္စဥ္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို သံုးပါ။
• လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္ကို သင္ သူ႔ႏွင့္လိင္မစပ္ယွက္မီ ကြန္ဒံုးအစြပ္သံုးဖို႔ ေျပာပါ
• ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါရွိသူႏွင့္ သူ႔ရဲ႕ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ကြန္ဒံုးအစြပ္နဲ႔ပင္လွ်င္ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။

ကြ်ႏု္ပ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆစ္ဖလစ္ မကူးစက္ဖို႔ေသခ်ာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။


• သင့္ရဲ႕ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ကြန္ဒံုးအစြပ္နဲ႔ပင္လွ်င္ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားသူေတြႏွင့္ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ဆစ္ဖလစ္ အတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင္ဟာ ဆစ္ဖလစ္ကို ေနာက္ထပ္တဖန္ ရႏိုင္ပါတယ္။

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္ေနရာမွာ ရႏုိင္ပါသလဲ။


သင္ အကူအညီ ရႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ-
• ဆရာဝန္
• လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း
• လူမ်ိဳးစု အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
• မိသားစု သားသမီး အေရး စီမံ စင္တာ

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား