សូមស្វាគមន៍មកកាន់វ៉ិបសាយថ៍ allgood.org.au


វ៉ិបសាយថ៍នេះអាចប្រាប់លោកអ្នកពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ​​ប៊ី (hepatitis B) ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ​ស៊ី​ (hepatitis C) មេរោគ HIV  និង​ជំងឺកាមរោគ ​ (STIs)។​ លោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានទាំងនេះបានដោយចុចលើប៊ូតុងថិប (the tabs)​ ក្នុងបញ្ជីអត្ថបទ (menu) នៅខាងឆ្វេងដៃ។

បើសិនលោកអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទៀតពីជំងឺ រលាកថ្លើមប្រភេទ​​ប៊ី (hepatitis B) ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ​ស៊ី​ (hepatitis C) មេរោគ HIV  និង​ជំងឺកាមរោគ STIs​ សូមចុចលើប៊ូតុង “ឯកសារពិគ្រោះ” ​(‘resources’ tab)។​


សូមចុចលើប៊ូតុង “រកកិច្ចបម្រើ” (‘find a service tab’) ដើម្បីរកគ្រូពេទ្យ ឬមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តក្នុងតំបន់លោកអ្នករស់នៅ។ លោកអ្នកអាចរកមើលថាតើមានគ្រូពេទ្យដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរឬទេ។មានអង្គការសហគមន៍មិនយកប្រាក់ចំណេញជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកណាម្នាក់ដែលយល់ដឹងពីការរស់នៅជាមួយមេរោគ HIV ឬជំងឺរលាកថ្លើម ។ សូមចុចលើប៊ូតុង “ទទួលជំនួយពីសហគមន៍” (‘get support from community’)។


វ៉ិបសាយថ៍នេះមិនអាចប្រាប់លោកអ្នកបានថាតើលោកអ្នកមាន​ ជំងឺ រលាកថ្លើមប្រភេទ​​ប៊ី (hepatitis B) ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ​ស៊ី​ (hepatitis C) មេរោគ HIV  និង​ជំងឺកាមរោគ STI​ បាននោះទេ។​ វ៉ិបសាយថ៍នេះមិនអាចប្រាប់លោកអ្នកបានថាតើលោកអ្នកត្រូវការថ្នាំឬក៏យ៉ាងណានោះទេ។ លោកអ្នកគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យ បើសិនលោកអ្នក​ព្រួយបារម្ភ ឬទៅមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្ត​ដើម្បីស្នើសុំការធ្វើតេស្ត។​


តើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វី?


ទំព័របន្ទាប់

តើខ្ញុំអាចទទួលជំនួយ និងដំបូន្មានពីកន្លែងណា?


ទទួលជំនួយពីសហគមន៍ដែលការគាំទ្រអ្នកមានផ្ទុក HIV