Yïn cuk loor tɛnë allgood.org.au


ɣönwël kenë aleu bï lɛ̈k wɛt hepatitis B, hepatitis C, HIV ku tuɛ̈nytuɛ̈ny kɔ̈k liäp tɔ̈ɔ̈c yic (STIs). Yïn aleu ba wël yiök tɛ thuɛ̈ny yïn tɛ̈ ye thuäny yic tɔu alɔŋ ciɛ̈m.

kuna wïc ku ba wël juëc ŋïc alɔŋ hepatitis B, hepatitis C, HIV or STIs thuäny tɛnë ‘wël käwën’ lëk.


Thuäny yic ‘wïc ee luɔ̈i tɛn’ ku ba akim yiök aye tɛn thëmthëm baai alɔŋdun ceeŋ. Yïn aleu ku ba deet yic na lëŋ akïm leu bi jam thuɔ̈ŋjäŋ (Dinka).Yïn alëu ku ba yïok akutnhom ci guiir tawën lëu ku bï yïn jam kek raandɛt näŋ ŋiëc rëël kek HIV aye hepatitis. Thuäny tɛn‘ba kuɔ̈ny yiök tɛn akutnhom tɛ ye thuäny yic.


ɣönwel (website) kënë acïï leu ku bi lɛ̈ɛ̈k yïn lɔ̈n leŋ yïn hepatitis B, hepatitis C, HIV aye kuät STI. Yën acïï leu bi lɛ̈ɛ̈k na ye kë wïc yïn wäl. Yïn adhil akïm tïŋ na ye ke diir yïn aye go lɔu tɛ̈n thëmthëm ku thiëc ku bï yïn them.


Yeŋo yen wïc ku ba looi?


Next